چگونه یک برند قوی بسازیم؟

بسیاری از ما نگران تصویر عمومی خود هستیم، درست است؟ این خیلی مهم است که مردم ما را چگونه می بینند و در مورد ما فکر می کنند. همان احساسات را به جای یک شخص به یک برند صادر کنید.…